Vedenie klubu

Vedenie klubu

predseda klubu Boban Tomić

podpredseda klubu MUDr. Ladislav Urban

Identifikačné údaje

BC Komárno

– Platanová alej 2440/9, 945 01 Komárno

– zastúpený štatutárnym zástupcom: Boban Tomić, predseda klubu

– zapísaný v registri občianskych združení Ministerstvom vnútra Slovenskej   republiky pod číslom VVS/1-900/90-59554

– IČO: 53163877

– DIČ: 2121291117

– Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. IBAN: SK76 1100 0000 0029 4608 7695 SWIFT code: TATRSKBX