Vedenie klubu

Vedenie klubu

predseda klubu Boban Tomić

podpredseda klubu MUDr. Ladislav Urban, Phd.

výkonný výbor Viktor Túróczy
výkonný výbor Patrik Ruman
výkonný výbor Peter Kunicsek
PR manager Júlia Tomić

Identifikačné údaje

BC Komárno

– Platanová alej 2440/9, 945 01 Komárno

– zastúpený štatutárnym zástupcom: Boban Tomić, predseda klubu

– zapísaný v registri občianskych združení Ministerstvom vnútra Slovenskej   republiky pod číslom VVS/1-900/90-59554

– IČO: 53163877

– DIČ: 2121291117

– Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. IBAN: SK76 1100 0000 0029 4608 7695 SWIFT code: TATRSKBX